Infolinia czynna codziennie w godzinach 9:00 - 21:00.
Masz pytania? +48 603 457 075 kontakt@kingrent.pl

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI NAJMU (O.W.N)
Wypożyczalnia samochodów KINGRENT oddaje pojazd Najemcy do używania przez oznaczony czas i za wynagrodzeniem określonym w Umowie. Najemca zobowiązuje się opłacić usługę oraz dostosować do wymogów zawartych w Umowie.
1. Najemca oświadcza, że otrzymał pojazd w dobrym stanie technicznym, czysty, zatankowany wraz z wyposażeniem wg „protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu” i zobowiązuje się zwrócić go w określonym Umową czasie i miejscu w takim samym stanie.
2. Jeżeli zwracany pojazd jest brudny i niezatankowany Najemca zapłaci za usługę mycia – (20,00 zł*), czyszczenia – (30,00 zł*) oraz za brakujące paliwo, w ilości wg uznania KINGRENT – (6,00 zł*/ 1 l.).
3. Jeżeli zwrot pojazdu następuje w innym miejscu niż siedziba KINGRENT, przewiduje się pobranie dodatkowej opłaty; w obrębie miasta Kraków – 30,00 zł*, poza miastem – 2,00 zł* za 1km od siedziby KINGRENT.
4. Przedłużenie najmu musi być pisemnie zatwierdzone przez KINGRENT, (wystarczy SMS).
5. Za przedłużenie najmu za zgodą KINGRENT, pobierane będzie 15%, bez zgody KINGRENT, 30% stawki dobowej za każdą rozpoczętą godzinę.
6. Przedłużenie najmu o ponad 6 godz. za zgodą KINGRENT, będzie liczone jako doba, bez zgody KINGRENT, jako podwójna doba.
7. Jeśli pojazd nie zostanie zwrócony w ciągu 6 godzin od zakończenia Umowy bez powiadomienia KINGRENT, organy ścigania zostaną powiadomione o dokonaniu przestępstwa kradzieży pojazdu.
8. Jeżeli pojazd zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, KINGRENT dostarczy inny, o podobnym standardzie lub zwróci zapłatę za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym nie przysługują Najemcy inne roszczenia w stosunku do KINGRENT .
9. Do obowiązków Najemcy należy dbałość o powierzone mienie, wymiana przepalonych żarówek, uzupełnianie płynów, ciśnienia ogumienia i ewentualnej jego naprawy oraz używanie właściwego paliwa. Przy zwrocie pojazdu z silnikiem Diesla należy okazać dokumenty zakupu paliwa, na przejechane kilometry.
10. Ponadto Najemca zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad używania pojazdu:
A. Kierowcą może być tylko osoba wskazana w Umowie.
B. Nie przewozić ładunków cięższych od dopuszczalnej ładowności.
C. Przewozić najwyżej taką liczbę pasażerów, na jaką zarejestrowany jest pojazd.
D. Nie prowadzić pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
E. Pojazd nie może opuszczać terenu Polski bez pisemnej zgody KINGRENT. Będzie to
skutkowało karą umowną w kwocie 500,00 zł* oraz pełną odpowiedzialnością za powstałe
tam szkody. Próba przekroczenia granic UE spowoduje przepadek kaucji oraz obciążenie Najemcy wszystkimi kosztami związanymi z odbiorem pojazdu.
F. Najemca ma obowiązek wykupienia stosownego ubezpieczenia przed opuszczeniem Polski. KINGRENT nie ponosi odpowiedzialności za koszty holowania poza granicami Polski.
G. Nie brać udziału w wyścigach, rajdach lub innych zawodach sportowych ani w treningach do nich.
H. Nie używać pojazdu do holowania, nauki jazdy lub jej doskonalenia.
I. Nie użytkowany pojazd, musi zostać zabezpieczony przed uszkodzeniami i kradzieżą używając wszystkich zamontowanych do tego celu zabezpieczeń.
J. Nie pozostawiać w pojeździe, podczas nieobecności Najemcy, kluczy i dokumentów pojazdu.
K. Nie udostępniać pojazdu osobie trzeciej.
11. Nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z punktu 10 OWN daje KINGRENT prawo do zatrzymania kaucji oraz do dochodzenia od Najemcy odszkodowania, za wszelkie poniesione straty.
12. Udziałem własnym Najemcy w każdej poszczególnej szkodzie pojazdu jest kwota kaucji**.
13. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany zwrócić dowód rejestracyjny i kluczyki w przeciwnym razie Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę.
14. W przypadku szkody z winy innego użytkownika drogi KINGRENT ma prawo do zatrzymania kaucji do czasu niebudzącego wątpliwości orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowań przez ubezpieczenie OC sprawcy.
15. W przypadku szkody z winy Najemcy lub utraty pojazdu,KINGRENT ma prawo do zatrzymania kaucji. Ponadto Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania za czas naprawy pojazdu w wysokości cen najmu, a w przypadku całkowitej szkody lub utraty pojazdu równowartość 30 dni najmu wg cennika KINGRENT. Szkody do wysokości kaucji będą z niej potrącane w całości.
16. Rzecz ruchoma stanowiąca kaucję może być zatrzymana do całkowitego rozliczenia najmu.
17. KINGRENT nie odpowiada za pojazd Najemcy pozostawiony na jego terenie. Po upływie terminu najmu, za jego parkowanie będzie pobierana opłata w wysokości 10,00 zł* za każdą dobę.
18. Najemca jest całkowicie odpowiedzialny za uszkodzenia szyb, awarię ogumienia (z wyjątkiem wady fabrycznej) oraz uszkodzenia tapicerki. Dotyczy to również innych części wynajętego pojazdu gdy szkoda powstała w wyniku zaniedbania, jazdy po bezdrożach, nadmiernego zniszczenia, przeładowania pojazdu lub złamania prawa i przepisów o ruchu drogowym.
19. Gdy zaistnieje kolizja, wypadek lub poważne uszkodzenie pojazdu, Najemca ma obowiązek:
A. Niezwłocznie powiadomić policję i przedstawiciela firmy KINGRENT o zaistniałej sytuacji.
B. Nie przyznawać się do winy, chyba, że to orzeknie policja wezwana na miejsce zdarzenia.
C. Wypełnić oświadczenie o okolicznościach uszkodzenia pojazdu otrzymane z dokumentami.
D. Nie pozostawiać pojazdu bez opieki lub bez zabezpieczenia po wypadku.
E. Każde uszkodzenie pojazdu musi zostać natychmiast zgłoszone przedstawicielowi KINGRENT.
20. Zaniedbanie któregokolwiek z obowiązków wymienionych w punkcie 19 może spowodować pełną odpowiedzialność Najemcy za szkodę.
21. Utrata kluczy lub dokumentów pojazdu daje KINGRENT prawo do odszkodowania 1000,00 zł. za każdą z tych rzeczy.
22. Gdy w czasie najmu nastąpi potrzeba dokonania napraw pojazdu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić KINGRENT, zaniechanie tego obowiązku lub próba naprawiania pojazdu przez Najemcę, może skutkować przepadkiem kaucji i obciążeniem Najemcy kosztami napraw.
23. KINGRENT nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadą mechaniczną pojazdu, czy jego wyposażenia, ani za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.
24. W razie zaległości w opłatach KINGRENT ma prawo do naliczania odsetek w wysokości odsetek maksymalnych w stosunku rocznym. (art. 359 §21 kc – czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego N.B.P.)
25. Udowodnione próby zafałszowania liczby przejechanych kilometrów upoważnią KINGRENT do obciążenia Najemcy karą umowną do wysokości kaucji.
26. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody stron w pisemnej formie, pod rygorem nieważności.
27. Ewentualnie sprawy sporne na tle stosowania postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą na drodze sądowej przez sąd w miejscu wydania pojazdu.
*wszystkie podane ceny są cenami netto.
**Kierowcy w wieku poniżej 26 lat – dodatkowo udział w szkodzie – 10% jej wartości.
UWAGA! PRZY WYJŚCIU Z SAMOCHODU ZABIERZ PANEL RADIA ZE SOBĄ.

Napisz do nas

Obecnie jesteśmy offline, ale możesz pozostawić nam wiadomość.

Witaj, Masz jakieś pytania? Chętnie udzielę na nie odpowiedzi!

Wciśnij ENTER aby wysłać